Legislatíva

Legislatíva SR o starých vozidlách


Zákon č. 386/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinný od 01.11.2009.

§ 49 ods. 6 zákona č. 386/2009 Z.z. znie: Kompletným starým vozidlom na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu a karosériu.

§ 51 ods. 1 zákona č. 386/2009 Z.z. znie:  Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej zber podľa §52a alebo spracovateľovi starých vozidiel.

§ 52 ost. 3 zákona č. 223/2001 Z.z. - Novelou zákona o odpadoch č. 386/2009 Z.z. sa zrušilo vyplatenie finančného príspevku vo výške 33.19 EUR držiteľovi za odovzdané vozidlo

Zákon č. 409/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 409/2006 Z.z §51 ods.2.  Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného majiteľa na účely jeho využitia ako motorového vozidla, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.

Zákon č. 409/2006 Z.z §51 ods.3. Držiteľ starého vozidla je do splnenia povinnosti podľa odseku 1 povinný:

  1. zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny
  2. umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie
  3. zabezpečiť, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí

Zákon č. 223/2001 Z.z. z 15.mája 2001 predstavuje základný zákon o odpadoch.


KONTAKT