Staré vozidlá

Vozidlo som predal


Od 1.1.2006 už nie je možné ponechať si vozidlo na náhradné diely (prostredníctvom čestného prehlásenia) Z.z. 223/2001 v platnom znení zákon 409/2006

 1. Ak si chcete vozidlo ponechať musí ostať prihlásené.
 2. Ak už nechcete platiť poistku za vozidlo, môžete ho:
  1. predať, pričom nový majiteľ bude po prepise platiť zákonnú poistku (k prepisu musí byť platná STK)
  2. odovzdať vozidlo na ekologické spracovanie, aby ste ho mohli vyradiť z evidencie (k vystaveniu potvrdenia o spracovaní nemusí byť platná STK, EK)
  3. iné možnosti ako sú uvedené nie sú legálne, alebo nie sú trvalým riešením.

Upozornenie:

Staré vozidlá sa okamihom vyradenia z evidencie stávajú nebezpečným odpadom pod katalógovým číslom odpadu 16 01 04. Pokiaľ vaša firma, resp. vy ako súkromná osoba nemáte súhlas na nakladanie s takýmto nebezpečným odpadom, alebo jeho súčasťami a nepreukážete ako držiteľ tohto odpadu ako ste s ním naložili, hrozí vám nasledovná pokuta podľa §78 Z.z. 409/2006:
súkromná osoba do 660,- €
firma do 166 000,- €.

V prípade, že odovzdáte staré vozidlo na ekologické spracovanie autorizovanému spracovateľovi, ten vám vystaví potvrdenie o spracovaní starého vozidla. Takýmto potvrdením môžete preukázať, že ste s nebezpečným odpadom 16 01 04 naložili v zmysle platnej legislatívy.


Ako postupovať pri odovzdaní vozidla

Po prevzatí starého vozidla na ekologické spracovanie získate:

 1. Potvrdenie o spracovaní starého vozidla od autorizovaného spracovateľa
 2. Vyplatíme Vám dohodnutú kúpnu čiastku

Čo urobiť s potvrdením o spracovaní starého vozidla?

 1. S potvrdením od autorizovaného spracovateľa, EČ, TP od vozidla, pôjdete na Dopravný inšpektorát, kde je vozidlo evidované
 2. Požiadate o vyradenie z evidencie
 3. Na základe predložených dokumentov a zaplatením 5,-€ kolku bude vozidlo vyradené
 4. Po vyradení vozidla z evidencie môžete ísť do poisťovne a zrušiť zákonnú poistku (ak máte zaplatenú poistku na dlhšie obdobie, poisťovňa vám preplatok vráti)
 5. Zachovajte si potvrdenie o spracovaní. S potvrdením od autorizovaného spracovateľa, sa musíte preukázať pri prípadných kontrolách zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia, že ste so starým vozidlom naložili v zmysle platnej legislatívy ( potvrdenie a VIN číslo uschováme 5 rokov v našej evidencii)

Postup odovzdania vozidla


1 - Prihláseného v evidencii

Čo budete potrebovať pri odovzdaní starého vozidla, ak ako držiteľ vozidla v technickom preukaze je zapísaná:

Súkromná osoba – žijúca
1. Staré vozidlo
2. Majiteľ alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
3. Veľký a malý technický preukaz odovzdávaného vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)
Súkromná osoba – nežijúca
1. Staré vozidlo
2. Osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla.
3. Osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla, alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
4. Veľký a malý technický preukaz odovzdávajúceho vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)
Firma, právnická osoba
1. Staré vozidlo
2. Výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca firmy
3. Štatutárny zástupca, alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
4. Pečiatku firmy
5. Veľký a malý technický preukaz odovzdávaného vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)
Leasingová spoločnosť
1. Staré vozidlo
2. Splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie
3. Osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie, resp. štatutárny zástupca firmy, alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti (ak je splnomocnenie od leasingovej spoločnosti na firmu)
4. Pečiatku firmy a výpis z obchodného registra (ak je splnomocnenie od leasingovej spoločnosti na firmu)
5. Veľký a malý technický preukaz odovzdávaného vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)

2 - Odhláseného z evidencie

Čo budete potrebovať pri odovzdaní starého vozidla, ak ako držiteľ vozidla v technickom preukaze je zapísaná:

Súkromná osoba – žijúca
1. Staré vozidlo
2. Majiteľ alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
3. Potvrdenie z dopravného inšpektorátu o vyradení starého vozidla
Súkromná osoba – nežijúca
1. Staré vozidlo
2. Osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla.
3. Osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla, alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
4. Potvrdenie z dopravného inšpektorátu o vyradení starého vozidla
Firma, právnická osoba
1. Staré vozidlo
2. Výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca firmy
3. Štatutárny zástupca, alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
4. Pečiatku firmy
5. Potvrdenie z dopravného inšpektorátu o vyradení starého vozidla

Ako postupovať pri odcudzení vozidla

Pri odcudzení vozidla alebo ak vás oklamal špekulant s náhradnými dielmi, je nutné v čo najkratšej dobe upovedomiť o krádeži okresný policajný zbor. Ten Vám poskytne ďalšie informácie. Pozor! Ste povinný platiť poistné za neplatnú STK, EK do doby, kým sa neskončí vyšetrovanie.

Preberacie podmienky ALUEX, s.r.o.


Stav odovzdávaného odhláseného vozidla:

 1. Vozidlo by malo byť kompletné (musí mať motor, prevodovku, karosériu, malo by mať čo najviac svojho pôvodného vybavenia, náplne s nebezpečnými kvapalinami...)
 2. Vozidlo môže byť havarované (musí byť možná identifikácia podľa čísla karosérie)
 3. Vozidlo nemusí byť funkčné
 4. Vozidlo nemusí mať platnú STK ani EK

Potvrdenie o spracovaní starého vozidla bude vystavené len v prípade, ak bude vozidlo prevzaté na spracovanie (vozidlo, ktorého číslo karosérie bude totožné s číslom v požadovanej priloženej dokumentácií). Na vozidlo, ktoré nebude odovzdané na ekologické spracovanie v ALUEX, s.r.o., alebo v jeho zberných miestach, nemôže byť vystavené potvrdenie o spracovaní starého vozidla.Platné rozhodnutia vydané spoločnosti ALUEX, s.r.o. v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch

KONTAKT